Subsidieregeling

Meer informatie over subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020 - 2021

Aanleiding

Op 15 maart 2020 besloot het kabinet dat scholen met ingang van 16 maart 2020 fysiek zouden worden gesloten in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Ondanks de inzet voor onderwijs op afstand zijn er zorgen over toenemende verschillen tussen leerlingen in hun voortgang. Vooral voor leerlingen die thuis niet over de juiste faciliteiten beschikten om het onderwijs op afstand te volgen, die thuis niet de juiste begeleiding konden krijgen of die thuis in een onveilige situatie verkeren, is de periode van sluiting van scholen en instellingen ingrijpend geweest. Leerlingen en studenten zijn hierdoor kwetsbaar geworden voor (grotere) onderwijsachterstanden en studievertraging. De subsidieregeling geeft scholen ruimte om deze leerlingen extra te ondersteunen en daardoor te werken aan het verkleinen van sociale ongelijkheid. Voor het voortgezet onderwijs is 63 miljoen euro gereserveerd. 

Wat houdt de subsidieregeling in?

Scholen en instellingen uit o.a. het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden. Het gaat hierbij om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Deze subsidie kan aangevraagd worden om leerlingen vanaf de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 op maat werk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Dit kan in de vorm van extra onderwijsuren buiten school of in de vorm van speciale ondersteuningsprogramma’s in de schoolvakanties of weekenden. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden dus plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. 

Hieronder vindt u meer informatie over de aanvraag van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. 

Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

Scholen en instellingen die subsidie willen aanvragen, kunnen op tenminste twee momenten een aanvraag indienen. De beschikbare middelen zijn 50/50 over de eerste twee tijdvakken verdeeld. Op de volgende momenten kan een aanvraag ingediend worden: 

 • Aanvraag moment 1: van 2 juni tot en met 21 juni 2020
  In deze periode kan er subsidie aangevraagd worden voor het eerste tijdvak, die loopt van 1 juli tot en met 31 december 2020. Dit tijdvak is vooral gericht op scholen en instellingen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de zomervakantie. Mochten scholen of instellingen een aanbod willen organiseren dat geheel na de zomervakantie plaatsvindt? Dan is het advies om subsidie aan te vragen voor het tweede tijdvak.
 • Aanvraag moment 2: van 18 augustus 2020 tot en met 15 september 2020
  In deze periode kan er subsidie aangevraagd worden voor het tweede tijdvak, die loopt van 1 oktober 2020 tot met 31 augustus 2021.
 • Aanvraag moment 3: najaar van 2020
  Indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak. 
Aanvragen die na de einddatum van het desbetreffende aanvraagtijdvak worden ingediend, worden afgewezen.
 

Hoe kan de subsidie aangevraagd worden?

De subsidieaanvraag bestaat uit het invullen van een online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): https://www.dus-i.nl/

In het online aanvraagformulier komen onder andere de volgende aspecten aan bod: 

 1. Een prognose van het aantal leerlingen dat aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma zal deelnemen. Op basis van dit aantal wordt de omvang van de subsidie berekend.
 2. Een korte omschrijving van de inhoud van het inhaal- en ondersteuningsprogramma (max. 250 woorden)
 3. Indien van toepassing een beschrijving van derde partijen waarmee wordt samengewerkt en een beschrijving van de invulling van de samenwerking. In het geval de school of instelling een derde inschakelt, blijft de school of instelling echter te allen tijde eindverantwoordelijk.
Als een school reeds in het eerste aanvraagtijdvak het maximaal aan te vragen budget heeft aangevraagd en heeft toegekend gekregen, dan kan de betreffende school geen budget meer toegekend krijgen in het tweede en/of derde tijdvak.

Subsidiebedrag

Scholen bepalen zelf welke leerlingen voor het programma in aanmerking komen. Elke school kan een subsidieaanvraag doen voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven. Als de school in 2020 in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de ‘Regeling leerplusarrangement vo’, kan voor ten hoogste 20% van het aantal leerlingen subsidie worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag wat een school ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma en bedraagt per leerling 900 euro.

Hoe mag de subsidie worden ingezet?

De subsidie mag worden ingezet voor alle kosten die de aanvrager noodzakelijk acht om het extra onderwijsaanbod of de extra begeleiding te organiseren. Het criterium is dat het kosten zijn die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om het inhaal- of ondersteuningsprogramma vorm te geven, op een manier die een reëel perspectief biedt op het inhalen van achterstanden of studievertraging bij leerlingen.

Alle typen kosten zijn subsidiabel, waaronder salariskosten voor degenen die het programma verzorgen, aanschaf van materiaal of methodes om het programma vorm te geven (zoals extra werkbladen of oefenmateriaal of digitale programma’s) en indien nodig de huur van een ruimte. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten in te huren of een derde partij te betrekken die het inhaal- of ondersteuningsprogramma geheel of gedeeltelijk uitvoert.

Uiteraard blijft een subsidieaanvrager altijd eindverantwoordelijk bij inschakeling van een derde. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de looptijd van deze subsidieperiode worden gesubsidieerd.

Meer informatie

Partners